Hjem HUSORDENSREGLEMENT

HUSORDENSREGLEMENT

Av pl_admin

Ajourført 3. april 2014

 • 1. Generelt

Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø. Hver enkelt sameier er ansvarlig for å følge bestemmelsene i husordensreglementet.

Dersom sameierens/beboerens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller hans/hennes oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i eierseksjonslovens § 27.

 • 2. Overdragelse og utleie av leiligheten

I følge vedtektene skal enhver ny eier eller leietaker meldes skriftlig til sameiets forretningsfører. Utleiere er ansvarlige for at samtlige leietakere informeres om og følger gjeldende vedtekter og husordensregler ved at disse følger leiekontrakten.

 • 3. Bruk av leiligheten

Den enkelte sameier/beboer plikter å sørge for ro mellom klokken 23.00 og 07.00 både innendørs og utendørs. Ved festlige anledninger skal det gis nabovarsel i forkant. Det skal generelt vises spesielt hensyn med tanke på høy musikk.

Støyende arbeider, som f.eks. banking eller boring, skal bare foregå på hverdager mellom klokken 08.00 og 21.00, og på lørdager mellom klokken 10.00 og 19.00. Støyende arbeider er ikke tillatt på søn- og helligdager, inkludert jul- og nyttårsaften og i romjulen.

Den enkelte sameier har ansvar for alt innvendig vedlikehold. Dette må utføres slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre seksjonseiere.
Ombygninger i den enkelte eierseksjon må skje i henhold til gjeldende byggeforskrifter og om nødvendig må tillatelse innhentes fra offentlig myndighet. Ved større utbedringer eller omfattende vedlikehold skal også naboer og styret varsles.

Risting eller banking av tepper og lignende må ikke foretas fra vinduer eller balkonger.

Sameierne har ansvar for at avløpsrør fra balkong holdes åpent. Skader som skjer p.g.a. at dette pålegget ikke følges, er seksjonseiernes eget fulle ansvar.

 • 4. Søppel

Det er ikke tillatt å lagre søppel midlertidig utenfor egen inngangsdør. All søppel pakkes godt inn, og legges i «søppelcontainere» som er plassert i søppelhusene. Søppel skal ikke settes utenfor søppelhusene. Avfall som er for stort til innkastene i søppelhusene, må fraktes vekk av eierne selv.

 • 5.Dyrehold

Dyrehold er lov i sameiet så fremt dette ikke er til ulempe og sjenanse for andre beboere jfr §19 i lov om eierseksjoner.

 • 6. Vaktmester

Vaktmester kan kontaktes på telefon 22 67 38 37 i kontortiden mellom kl. 12.00 og kl. 13.00 alle hverdager. Vaktmesters ansvarsområde er begrenset til sameiets fellesareal og eiendom.

 • 7. Vaskeriet

Vaskeriet kan brukes alle dager, også på lørdag og søndag (ikke på helligdager) mellom kl 07.00 og 21.00.
Følgende tidsintervaller er satt:

07.00 – 10.3010.30 – 14.0014.00 – 17.3017.30 – 21.00

Man velger vaskedag ved å reservere seg tid på låselisten som henger i vaskeriet. Hvis man har reservert seg, men ser at man allikevel ikke kommer til å benytte vaskeriet, skal låsen fjernes fra låsetavlen slik at vaskeriet kan brukes av andre.
De som bruker vaskerommene og tilliggende WC må feie etter bruk. Lofilteret på tørketromler må renses etter hver bruk.

 • 8. Dører og lys

Husk å låse kjeller- og lofts-dører, og å slukke lyset hvis ingen andre er i kjeller eller på loft.

 • 9. Personlig eiendom

Personlige eiendeler skal ikke settes i fellesrom i kjeller eller på loft. Ting som blir hensatt ulovlig, blir fjernet og/eller tilintetgjort uten ytterligere varsel. Sykler og barnevogner skal settes på sine bestemte plasser i kjellerrommene.

Ikke kast emballasje, juletrær og annet ut på området.

 • 10. Parkering

De som leier parkeringsplass må sørge for å ha gyldig parkeringsbevis i frontruten. Trenger man tillatelse for parkering i en kort periode (eks ved flytting) kan man låne et parkeringsbevis av vaktmester. Kjøretøy som er parkert ulovlig blir bøtelagt uten varsel.

 • 11. Skilting

Sameierne plikter å ha ensartet navneskilt på ringeklokke og postkasse. Skilttype fastsettes av styret.

 • 12. Gasspeiser

Sameiere/beboere som har installert gasspeiser er forpliktet til å gjennomføre en årlig kontroll i henhold til Norsk Gassnorm. Kostnaden belastes den enkelte sameier.

 • 13. Reaksjoner ved brudd på husordensreglene

Ved gjentatte brudd på husordensregler vil det bli sendt ut skriftlig advarsel til eier av seksjonen med minst en måneds frist til å rette opp de påklagede forhold.

Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Seksjonseier er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av eierens husstand/leietaker eller andre personer som eieren har gitt adgang til eiendommen for øvrig (Lov om eierseksjoner, ref § )